fbpx

table - bàn

DESIGNING YOUR FURNITURE, CREATING OUR VISION

X-SHAPED LEGS TABLE 
BÀN CHÂN CHỮ X
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 80

FARMHOUSE TABLE
BÀN ĂN FARMHOUSE
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750 dày 70

A-SHAPED LEGS TABLE 
BÀN CHÂN CHỮ A
Material: boat wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 70

CARVING TABLE 
BÀN KHẮC HỌA TIẾT
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 80

A-SHAPED LEGS TABLE 
BÀN CHÂN CHỮ A
Material: boat wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 70

WORKING DESK
BÀN LÀM VIỆC
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750 dày 70

CARVING TABLE 
BÀN KHẮC HỌA TIẾT
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 80

A-SHAPED LEGS TABLE 
BÀN CHÂN CHỮ A
Material: boat wood
Size: 1800 x 900 x 750, dày 70

WORKING DESK
BÀN LÀM VIỆC
Material: reclaimed wood
Size: 1800 x 900 x 750 dày 70

COFFEE TABLE
Material: reclaimed wood
Size: 1100 x 550 x 380

COFFEE TABLE
Material: drift wood and boat wood
Size: fi 650 x 350

COFFEE TABLE
Material: drift wood and boat wood
Size: fi 650 x 350

DINING TABLE SET
Material: reclaimed wood
Size: 
Table: 2000 x 800 x 750
Bench: 1900 x 350 x 400
Chair: 400 x 350 x 400

Scroll to Top